این چند روزی که کم کم دارد به ماه نزدیک می شود، توانایی جمع افکار متضاد سخت شده است. این انقلابهای مردمی هم شده است قوز بالاقوز!! جمع بین گزاره های موجود در مصر و بیانات امام کمی دشوار شده بود! آنقدر که تهش گفتیم به من چه!! هر چی آقامون بگه!! بعد چند روز که تکاپوی غرب شدت یافت، چه در مورد هدایت انقلاب و چه در خصوص تخریب فرمایشات امام، کم کم دو زاری ها افتاد که این انقلاب هرچند با تاخیر ولی انقلاب اسلامی  است! که اگر انقلاب متعلق به غرب بود در آن شعار دموکراسی از کاخ سفید خارج می شد، مثل ایران88... جالب اینجا بود تا قبل از خلع مبارک یک تریبون از غرب فریاد دموکراسی سر نداد و این نشان داد که انقلاب مال غرب نیست... هرچند امکان دارد تا رسیدن مردم مصر به یک حکومت اسلامی هنوز فاصله وجود داشته باشد اما هر ورق که از این انقلاب بیشتر می خوانی، قرابت آن را با افکار خمینی بیشتر درک می کنی. "دهه شصت دهه امام خمینی(ره) بود و از این پس دهه ها هر چه بیابید به جز او انتساب نخواهند داشت. این او بود که هر آنچه که در تقدیر تاریخ انسان این عصر بود ظاهر کرد . حیات انسان هایی چون او نفخه ای از نفخات روح الهی است که در تن انسان می دمد ، در تن زمین مرده ، و آن را حیات می بخشد . امام خمینی انسانی چونان دیگران نبود ؛ از قبیله انبیا و اصحاب انان بود و مصداقی از مصادیق معدود ( نبا عظیم ).... که هر هزار سال یکی میرسد ، و مراد از این (هزار) عدد هزار نیست ؛ مراد آن است که او خیل یاد آوران است و مورد خطاب «انما انت مذکر» .

...

 امام خمینی پیامبر تازه ای نبود، اما از یادآوران بود ، از مخاطبان ،انما انت مذکر ، که عهد فطری مردمان با خداوند را به آنان یاداوری کرد وبعد از چند قرن که از هبوط بشر در مصداق جمعی کلی می گذشت ،چونان اسلاف خویش _از ابراهیم و اسماعیل تا محمد (ص)_دوره ای از جاهلیت را شکست و عصر دیگری را آغاز کرد. این عصر تازه را باید (عصر امام خمینی) نام نهاد ، چنان که حق آن بود که اعصار پیشین را نیز به انبیا و اوصیا و یادیاران دیگر انتساب می کنند .و مردمان همواره چنین کرده اند ، اما تاریخ نویسان نه."
ما هم انتظار نداریم کاخ سفید قلم ها را به اعتراف به حقیقت راضی کند ولی روح جاری در عصر خمینی جز "انقلاب اسلامی" نخواهد بود.