فك كنم گفته بودم وقتی كه مدرسه می رفتم ته كلاس می نشستم. یه روز معلم زیست شناسی مون داشت از اعصاب و سیستم عصبی بدن آدمی زاد سر كلاس حرف می زد و ما هم شش دانگ حواسمون رو داده بودیم، چون خیلی قشنگ توضیح می داد. یهو نفهمیدم چی شد كه قاطی كرد و گچی كه دستش بود را با تمام قدرت پرت كرد طرف من. منم جا خالی دادم و گچ خورد به دیوار. ما هم كه هنوز رگه هایی از پرخاش گری تو ما بود سریع از جا بلند شدیم كه استاد خیلی مهربانه گفت بشین.

معلم شروع كرد به توضیح دادن كه سیستم عصبی آدم اینجوری كار می كنه با همین سرعت كه دیدین. اول نور از طریق چشم اومدن گچ به سمتت رو به اعصاب حسی می آره،‌ بعد اعصاب حسی این خبر رو با سیناپس ها به نورون های رابط مغزی می رسونن. اونجا تصمیم گیری می شه و حاصل تصمیم گیری از طریق اعصاب حركتی به اندامی كه قراره پاسخ مربوطه رو بدن مخابره می كنن. اونا هم (مثلاً ده تا عضله) كاملاً به صورت هماهنگ یك حركت رو كه جاخالی بود انجام می دن. كل این پروسه تو 0/03 ثانیه انجام می شه. منم خواستم ابراز وجودی كنم و گفتم: حالا ما آدم تیز بین و تیز هوشی بودیم، اگه كسی كند ذهن بود یا حواسش نبود چی؟!

استاد گفت: خب اونی كه كند ذهن باشه گچ می خوره تو چشمش و كورش می كنه! به همین سادگی! منم اون موقع به استاد گفتم: اینكه نامردیه! استاد گفت این قانون طبیعته. اونی كه قوی تره زنده می مونه!

الان كه كمی سواد دار تر شدم فهمیدم كه آدم تو هزارم ثانیه تصمیم می گیره! راستی هزارم ثانیه باریك تره یا پل صراط!

كمكتون كنم!

حتماً تو این یه ماه داستان حر را شنیدین. وقتی امام بهشون فرمودن كه مادرت به عزات بشینه! حر تا اومد جواب بده كمی مكث كرد و گفت: افسوس كه مادر تو برترین زنان عالم است و ... حر به اجر همین مكثی كه كرد ( چند هزارم ثانیه) آدم شد.

حواست جمع اطرافت هست! شاید یكی داره یه تیر به سمتت شلیك می كنه یا یكی دیگه داره تو را به یاری می خوونه! گوش حیوانی را كر كن تا گوش انسانیت بشنود و زبان انسانیت لبیك گوید.

.

.

این یك قانون است: كسی كه قوی تر است باقی می ماند!

.

.

حضرت حق فرمودند: خود را به سلاح نماز و صبر تجهیز كنید.