.

.

برای چه این همه مردم

در سینما جمع اند؟

این پرده های عمودی

با پرده های خیابان ها چه فرق می کند آیا؟

فقط این پرده را بیشتر شسته اند

 و این صندلی ها را

منظم تر چیده اند

و به این آدم ها گفته اند

کات!

فقط همین!

وگرنه این آدم ها که همان آدم هایند!

.

.

علیرضا غزوه شایدم قزوه به هر حال فرقی نمی کنه من از بچکی اسم استاد را قضوه می نوشتم

.

.

اینکه کمی با اسم استاد شوخی کردیم به خاطر شعر ایشون بود به هر حال ایشون هم یک بازیگرند٬ اسمشون زیاد مهم نیست مهم نقشیه که بازی می کنن. دوباره بی ادبی نشه! منظور از نقش بازی کردن اجرای سناریویی هست که خدا نوشته... منظور سیاکاری نبودا!!! اون می شه بازی امثال من که ریاکاری و سیاکاری توش زیاده! وگرنه فیلمنامه درسته درسته! اشکال از گیرنده است به فرستنده شک نکنید!

.

.

.

خدا کارش درسته.

یا علی