این را باید همه بدانند كه آن روزی كه من احساس خطر برای جمهوری اسلامی بكنم، آن روزی كه من احساس خطر برای اسلام بكنم، آن روز این طور نیست كه باز من بنشینم نصیحت كنم؛ دست همه را قطع خواهم كرد. (صحیفه امام. ج14)

روضه باز است! لال میشویم!