حرف های ما هنوز نا تمام...
تا نگاه می كنی:
وقت رفتن است
باز هم همان حكایت همیشگی!
پیش از آنكه با خبر شوی


لحظه عزیمت تو ناگزیر می شود
آی....
ای دریغ و حسرت همیشگی
ناگهان
      چقدر زود
              دیر می شود !
 "قیصر امین پور"

قیصر امین پور

 

تا کی نوبت ما شود؟!!
شادی روحش صلوات