جناب آقای سید حسن خمینی، نوه امام عزیز! اینكه مردم در 14 خرداد با شعارهای انقلابی مانع از حرف زدن شما شدند،‌ برای جنابعالی توهین محسوب میشد به نحوی كه داد شما را برآورد كه: "هنوز بیست سال از رحلت امام نگذشته" ....

برادر بزرگوار! چرا شما باید به گونه ای رفتار كنی و با اشخاص معلوم الحالی مثل موسوی خوئینی ها نشست و برخاست كنی تا دشمنان به جنابعالی حریص شوند؟! مگر امام خار چشم استكبار نبود؟! شما كجای صحنه نشسته اید كه امثال كدیور جرات میكنند به شما نامه بنویسند كه نظریه ولایت فقیه باطل است؟! این توهین بالاتر است یا شعار "مرگ بر ضد ولایت فقیه"؟!

جناب سید حسن... "هنوز بیست سال از رحلت امام نگذشته"!