خوشا آنكه در غم تو قلب مبتلا دارد          ***به دست صفحه ی ذكر و لب دعا دارد

فقیر گوشه نشین محبتت هستم            ***          بساز با دل آنكه فقط تو را دارد

سحر بدون حضورت غروب دل تنگی ست  ***        دلم برای تو كی رغبت غذا دارد

كنار سفره افطار ما نمی آیی                   ***    كه احتیاط، یقین لقمه های ما دارد

چرا ظهور تو را در گناه می جویم؟              ***  تفكری كه فقط حاصل فنا دارد (كنایه فهما!)

پناه بر تو از این فتنه های شیطانی           *** كه عزم دشمنی و كینه با شما دارد

اگر چه جاهلم و پرگناه می فهمم             ***      كه پیروی از شما قیمت خدا دارد

بگو رود به كناری بمیرد از ذلت                   ***    كسی كه دل زمرام شما جدا دارد

بیا و در شب احیاء مرا هم احیا كن            ***    كه مرده دل،‌در حریم تو جا كجا دارد

به قدر ذره، شب قدر اگر مرا نخری            ***  چه ارزشی دگر این عمر بی بها دارد

حسین نیت شب زنده داریم باشد          ***   دلم هوای سحرهای كربلا دارد

طواف مرقد شش گوشه حسین غریب ***  امام من به خدا با شما صفا دارد

 

پ. نوشت:

آیا زمان رفتن تو سوی مادر است                      خیلی به یاد فاطمه ای روز آخرت

دلشوره ام شبیه هراس مدینه است                      رنگ كبود پر شده در دیده ترت

از مسجد مدینه كه خیری ندیده ای                         یادت كه هست .... . .... یاورت

حالا كه نیست مادر من، دخترت كه هست     حتی حسین هم به فدای تو و سرت

منبع: مسجد ارك