باتوجه به عنایت دوستان و ارسال متلک و مشت و لگد و فحش و ناسزای بزرگواران، جهت بازگشایی اینجا به اطلاع عموم دوستان از دشمن بدتر می رساند به زودی از شرمندگیشان در می آییم! لطفا فحش ارسال نفرمایید! در گوشی ما خانواده زندگی میکند مثلا!!!
واقعا بخاطر این پست خفیف و ضعیف و نحیف از کلیه عزیزان، بزرگان، دلاوران، نام آوران، قهرمانان، مقامات لشکری و کشوری عذرخواهی می شود... دعا کنید آدم شویم مثل قدیم!


تعجیل در فرج حضرت حجت و سلامتی امام خامنه ای، نثار 14 معصوم، 14 صلوات
یاعلی